Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2011.04.16

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Na podstawie par. 23 Statutu Cechu oraz uchwały Zarządu Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach z dnia 16.02.2011 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Cechu zwołuje na dzień:

16 kwiecień 2011 r. / sobota / o godz. 9,00 I termin / o godz. 9,30 II termin / w sali konferencyjnej Hotelu Jura w Kroczycach k. Zawiercia

WALNE ZGROMADZENIE ŚLĄSKIEGO CECHU OPTYKÓW W KATOWICACH

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulaminów Komisji.
 5. Wybór Komisji:
  a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
  b) Uchwał Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 22.05.2010 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Cechu.
 8. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia oraz jego kompetencji do podejmowania uchwał.
 9. Sprawozdanie finansowe Cechu za rok 2010 oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2011.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
 12. Kierunki działania Śląskiego Cechu Optyków na lata 2010-2011.
 13. Dyskusja nad pkt. 7, 9-11 oraz wystąpienie zaproszonych gości.
 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Cechu absolutorium.
 15. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia :
  a) zatwierdzającej bilans Cechu za 2010 rok
  b) zatwierdzającej plan finansowy Cechu na lata 2010-2011.
  c) zatwierdzającej kierunki działania Cechu na lata 2010-2011.
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zakończenie.

Z uwagi na ważność omawianych spraw, serdecznie zapraszamy do licznego udziału w obradach.

Starszy Cechu

Aleksander Filak

Od dnia 01.04.2011 r. w Biurze Cechu są do wglądu materiały :

 • sprawozdanie finansowe Cechu za 2010 r.
 • protokół Walnego Zgromadzenia z 22.05.2010 r.
 • projekty podstawowych uchwał,
 • Statut Cechu oraz projekty regulaminów: Walnego Zgromadzenia, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.