Nazwy towarów i usług na paragonach fiskalnych

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, 1 kwietnia 2013 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 1 października 2013. Zgodnie z treścią rozporządzenia, paragon fiskalny powinien zawierać : „nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru i usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy”.

          Od dnia opublikowania rozporządzenia, w prasie podatkowej ( i nie tylko) pojawiło się wiele artykułów i interpretacji odnoszących do tych zapisów. Początkowe wykładnie organów podatkowych literalnie odnosiły się do zapisów rozporządzenia, nie zauważając sytuacji odmiennych od sprzedaży przysłowiowych już jabłek.

Z czasem pojawiły się wykładnie mówiące, m.in. że „ przepis o jednoznacznej identyfikacji towarów i usług podatnicy użytkujący kasy nieposiadajace możliwości technicznych spełnienia wymagań w nim określonych stosują odpowiednio ( tzn. stosują przepis §8 ust.1 pkt 6 z uwzględnieniem możliwości technicznych kasy).” ( pismo Podsekretarza Stanu Macieja Grabowskiego do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Skarbowych z dnia 9.08.2013 sygn. PT/8183/145/ 527/MHL/13/RD82437). Urzędnicy Ministerstwa Finansów zapewniają również, że podatnicy nie będą zmuszani do ponoszenia dodatkowych kosztów i wymiany dotychczasowych kas rejestrujących.

          W większości zakładów optycznych wykorzystywane są kasy rejestrujące (fiskalne), które w odniesieniu do naszego podstawowego produktu – okularów korekcyjnych, nie dają możliwości w pełni jednoznacznego ich nazwania. Istnieje oczywiście możliwość zaprogramowania w kasie nazw bardziej szczegółowych niż powszechnie używana „ okulary korekcyjne” – np. okulary korekcyjne jednoogniskowe, okulary korekcyjne progresywne, okulary korekcyjne dwuogniskowe, czy też okulary korekcyjne do bliży, okulary korekcyjne do dali, okulary korekcyjne przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne fotochromowe ……, ( chociaż w rozumieniu przepisów skarbowych są to nadal nazwy grup towarowych). 

Nikt z nas nie jest jednak w stanie przewidzieć jakie soczewki i w jakich oprawach zamawiać będą klienci i na tej podstawie programować jednoznaczne nazwy okularów, lub nadawać inne nazwy wykonywanym okularom. Kasy fiskalne ( w przeciwieństwie do drukarek fiskalnych współpracujących z odpowiednimi programami komputerowymi) nie umożliwiają również zamieszczania na paragonach dodatkowego opisu rozwijającego nazwę towaru lub usługi, o czym mówi rozporządzenie. 

         Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna skierowała w dniu 18.06.2013 pismo do Ministra Finansów, w którym przedstawiła powyższe argumenty i poprosiła o wykładnię przepisów rozporządzenia w odniesieniu do specyfiki zakładów optycznych : 

„ Optycy uważają, iż proponowane opisy na paragonach fiskalnych : „okulary korekcyjne”, lub jeżeli będzie to niezbędne, bardziej szczegółowe: „okulary korekcyjne jednoogniskowe”, „okulary korekcyjne do dali”,  „okulary korekcyjne do bliży”,„okulary korekcyjne progresywne” w przypadku wykonywania kompletnych okularów oraz opisy „ oprawa okularowa + np. przełożenie soczewek „ albo „ soczewki okularowe + np. wymiana soczewek” w przypadku ich wymiany, pozwalają na precyzyjne określenie wysokości powstających zobowiązań podatkowych. Wobec wcześniejszego omawiania z klientem ceny towaru i usługi pozwalają również na kontrolowanie przez klientów ceny ich nabycia.     

     Wobec powyższego Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej zwraca się z prośbą o analizę zapisów Rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących w odniesieniu do specyfiki zakładów optycznych i wyjaśnienie czy proponowany przez optyków sposób nazwania na paragonach fiskalnych podstawowych towarów i usług dostarczanych przez zakłady optyczne (okulary korekcyjne, oraz wymiana w okularach korekcyjnych opraw i soczewek) spełni wymogi rozporządzenia,  wobec praktycznego braku możliwości podawania przy ich sprzedaży z wykorzystaniem kas fiskalnych nazw pozwalających na bardziej jednoznaczną identyfikację.

     Dla uniknięcia licznych próśb optyków o indywidualne interpretacje przepisów na podstawie Ordynacji Podatkowej  – prosimy o wydanie jednolitej wykładni przepisów w tym względzie.”

     W odpowiedzi Ministerstwa Finansów z dnia 19.07.2013 (sygn. PT7/8183/118/442/ ARH/ 13/RWPD60576/RD73835) znajdujemy potwierdzenie stanowiska KRIO:

„ Zaprezentowane podejście do zagadnienia „jednoznacznej nazwy towaru lub usługi na paragonie fiskalnym”, w ocenie Ministerstwa Finansów, jest co do zasady właściwe i oddaje intencje prawodawcy. Należy jedynie zaznaczyć, ze w przypadku gdy system kasowy pozwala na bardziej szczegółową identyfikację sprzedawanych okularów, jak na przykład wspomniane przez Pana sieciowe zakłady optyczne wyposażone w komputerowe programy obsługi klienta współpracujące z drukarkami fiskalnymi – to identyfikacja towarów powinna być bardziej szczegółowa” . 

     W odpowiedzi znajdujemy również adnotację, iż „ niniejsze wyjaśnienie nie stanowi interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa”, ponieważ taką interpretację stanowi odpowiedź właściwego Urzędu Skarbowego na indywidualne zapytanie podatnika.  

     Dla uspokojenia jednak osób zaniepokojonych tym sformułowaniem można przytoczyć treść pisma skierowanego w dniu 9.09.2013 przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów p. Macieja Grabowskiego do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej ( sygn. PT/8183/145/527/MHL/13/RD82437) . Znajdujemy w nim stwierdzenie, iż „ podatnik powinien użyć oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru i usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem i usługą, przy czym wprowadzony w przepisie §8 ust.1 pkt 6 rozporządzenia z 2013r wymóg „jednoznaczności” wyłącza możliwość stosowania nazw grup towarowych”. Dalej znajdujemy jednak potwierdzenie, iż „ stosowana przez podatnika kasa rejestrująca (system kasowy) i jej możliwości techniczne ( w kontekście prowadzonej przez podatnika działalności, w szczególności jej zakresu) mogą mieć istotny wpływ na wymagania, co do sposobu identyfikacji towarów i usług, w tym znaczeniu, że brak możliwości technicznych będzie skutkować mniej szczegółowym prowadzeniem identyfikacji (tj. dostosowanym do możliwości kasy)”. W przywołanym przykładzie kwiaciarni czytamy, iż „zważywszy, że ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega dany towar (lub usługa), którym, w przypadku sprzedaży kwiatów w kwiaciarni, jest pewien produkt finalny (bukiet), składający się z wielu komponentów, nie ma konieczności i uzasadnienia wyliczania wszystkich jego elementów składowych”. 

Analogia do okularów korekcyjnych wydaje się nader wyraźna. 

     Pismo kończy się apelem do dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej, aby w początkowym okresie obowiązywania rozporządzenia, jeżeli kontrolowani podatnicy nie dostosują nazw oferowanych towarów i usług do jego wymogów, ale nie spowoduje to uszczupleń w naliczeniu podatków, ograniczyli działania podległych im organów „przede wszystkim do wskazywania podatnikom na konieczność zapewnienia stosowania nowych zasad określonych w rozporządzeniu z 2013r.”

       W dniu 27.08.2013 Dziennik Gazeta Prawna zamieścił informację, iż do końca roku kontrole skarbowe nie będą karały podatników za niedostosowanie się do nowych przepisów. Jest to zapewne efekt powyżej przywołanego pisma.  Stąd kontrole ruszą zapewne dopiero po nowym roku, ale warto zawczasu zaprogramować bardziej szczegółowo kasy fiskalne i przyzwyczaić się do nowych nazw .
Póki co inne gazety ani portale nie powtarzają tej informacji, ale Dziennik Gazeta Prawna wydaje się wiarygodnym źródłem informacji w tym względzie. Poniżej link do artykułu:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/727861,kontrola-skarbowa-urzedy-skarbowe-nie-beda-karac-przedsiebiorcow-za-niedostosowanie-kas-fiskalnych-do-nowych-przepisow.html

       W dniu 13.09.2013 Ministerstwo Finansów wydało również interpretację ogólną, której treść w dużej mierze powtarza informacje zawarte w piśmie do dyrektorów Izb Skarbowych i potwierdza powyższe informacje. 

      Niestety w odniesieniu do oferowanych w zakładach optycznych wyrobów gotowych, takich jak okulary przeciwsłoneczne, galanteria, soczewki kontaktowe i płyny do ich pielęgnacji będziemy zmuszeni do zaprogramowania w kasach fiskalnych ich nazw, podobnie jak w odniesieniu do poszczególnych rodzajów świadczonych usług optycznych. Jeżeli sprzedajemy oddzielnie oprawy okularowe lub dokonujemy przełożeń soczewek, albo wymieniamy soczewki w okularach klientów, zaprogramowania w kasie będą wymagały również nazwy przynajmniej najczęściej oferowanych opraw okularowych i soczewek. Tą możliwość zapewniają jednak wszystkie dostępne kasy fiskalne, a korzystna wykładnia przepisów rozporządzenia w odniesieniu do naszych podstawowych produktów – okularów korekcyjnych, nie zmusza nas do wymiany posiadanych urządzeń fiskalnych.

Paweł Kołder

Wiceprezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej