25 LAT ŚLĄSKIEGO CECHU OPTYKÓW W KATOWICACH

25 LAT ŚLĄSKIEGO CECHU OPTYKÓW W KATOWICACH

Śląski Cech Optyków w Katowicach obchodzi w 2019 roku jubileusz 25 lat swojego istnienia. Uroczyste obchody poprzedzone zwiedzaniem Kopalni Guido i mszą św. w podziemnej kaplicy św. Barbary, miały miejsce 21.09.2019 r. w hotelu Diament w Zabrzu.

Udział w nich wzięło prawie 130 śląskich optyków, gości reprezentujących pozostałe cechy zrzeszone w KRIO oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm, które wsparły finansowo organizację jubileuszu: Hoya Lens Poland, Seiko Optical Polska, Essilor Polonia, Optimex-Viscom, JZO SA, Eschenbach Optik Polen, Poland Optical, Rodenstock Polska, Optic Collet, AM Optical, Ivonlenses, New Vision Optica, Cooper Vision, United Vision, Tegra, HQ Optik, OWP, Koch Optical, Oko Optical, Vidi Vici.

Poruszająca się z prędkością 4m/s szola, czyli winda kopalniana zwiozła uczestników obchodów na pokład 170 Kopalni Guido (170 m pod powierzchnią ziemi) gdzie w kaplicy św. Barbary odbyła się msza święta w intencji optyków, a następnie na pokład 320, gdzie znajduje się trasa turystyczna obrazująca pracę górników od schyłku XIX w do czasów nam współczesnych. Tradycyjny śląski obiad spożyliśmy w restauracji w byłej górniczej Łaźni Łańcuszkowej przy Sztolni Królowej Luizy, a na oficjalną część obchodów oraz wspólną zabawę zaprosiliśmy gości do hotelu Diament w Zabrzu, gdzie powitał nas występ zespołu Silesian Brass Quartet.
Myśląc o zorganizowanej działalności śląskich optyków odwołujemy się do znacznie wcześniejszych czasów, kiedy już w latach 40 minionego wieku pod przewodnictwem mistrza Kazimierza Błażejewskiego podjęte zostały działania skutkujące konsolidacją tej grupy zawodowej, a docelowo, w latach sześćdziesiątych utworzeniem przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, podobnie jak przy Centralnym Związku Rzemiosła działającej przez wiele lat Komisji Branżowej Optyków.
Już od lat czterdziestych minionego wieku w Katowicach wydawany był branżowy biuletyn pod nazwą Optyk Polski, a przy katowickiej Izbie Rzemieślniczej nieprzerwanie działała komisja egzaminacyjna. W późniejszych latach zaczęto organizować kursy doskonalące dla optyków, a w 1962 i 1963 roku odbyły się wyjazdy szkoleniowe do Hermann Pistor Fachschule w Jenie, czego następstwem były z kolei zorganizowane w Bystrej Śląskiej, trwające do lat siedemdziesiątych kursy refrakcji dla mistrzów optyków.
W zmienionej rzeczywistości lat osiemdziesiątych minionego wieku śląscy optycy aktywnie włączyli się w powołanie i działalność Stowarzyszenia Optyków Polskich o ogólnopolskim zasięgu działania. Po przełomie roku 1989 formuła stowarzyszenia uznana została jednak za nieefektywną, szczególnie wobec zniesienia przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ministra Wilczka wymogu posiadania kwalifikacji zawodowych dla wielu grup zawodowych, w tym również optyków okularowych. Stąd podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia i idąc za przykładem Międzywojewódzkiego Cechu Optyków w Poznaniu przystąpiono do prac organizacyjnych, w wyniku których do życia powołane zostać miały kolejne branżowe cechy optyków, a docelowo rzemieślnicza izba optyczna.
18 czerwca 1994 odbyło się zebranie założycielskie Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach. Wraz z innymi, nowo powstałymi cechami w 1996 roku wspólnie powołaliśmy do życia Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną w Warszawie.
Na przestrzeni 25 lat istnienia Śląski Cech Optyków podejmował liczne działania, których efekty były i są wyraźnie odczuwalne dla śląskich i nie tylko dla śląskich optyków. Część z tych działań zatarła się już w zbiorowej pamięci, stąd niektóre przypomnimy:

 • uzyskanie potwierdzenia zasadności stosowania dla usług optycznych niższej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego jak dla produkcji, a nie działalności stricte usługowej ( różnica 3% podatku liczonego od obrotu),
 • wygrana batalia ze Śląską Kasą Chorych o możliwość zawierania umów na realizację refundowanych recept okularowych przez niezależne zakłady optyczne, a nie tylko zakłady opieki zdrowotnej i sieci optyczne jak wyobrażała sobie to dyrekcja Kasy Chorych – w tej batalii wspierała nas Izba Rzemieślnicza w Katowicach oraz posłowie Sejmiku Śląskiego. Publikowaliśmy artykuły w Gazecie Wyborczej i Dzienniku Zachodnim. Ostatecznie Kasa Chorych ustąpiła ze swojego stanowiska,
 • uzyskanie potwierdzenia zasadności stosowania obniżonej stawki podatku VAT przy sprzedaży okularów korekcyjnych jako wyrobu medycznego. Śląski Cech Optyków jako pierwszy w Polsce zwrócił się w tej sprawie do Izby Skarbowej w Katowicach i uzyskał potwierdzenie słuszności naszego stanowiska. Wymiar finansowy tej istotnej dla cen naszych usług różnicy podatkowej na przestrzeni minionych 14 lat nie wymaga chyba jakichkolwiek dodatkowych komentarzy.
 • organizacja wyjazdów szkoleniowych do zaprzyjaźnionych firm, wyjazdów na targi optyczne do Kolonii, Brna, Paryża, Mediolanu i Poznania,
 • organizacja kursów refrakcji dla optyków zrzeszonych w cechu,
 • organizacja licznych szkoleń podatkowo – prawnych, oraz szkoleń produktowych i marketingowych, które przybrały formę cyklicznych – wiosennych i jesiennych spotkań cechowych. Najbliższe szkolenie będzie miało miejsce 7 grudnia 2109. Jego tematem będą wchodzące wraz z nowym rokiem zmiany w przepisach podatkowych oraz, niestety coraz bardziej istotne prawne aspekty reklamacji ze szczególnym uwzględnieniem relacji dostawca opraw okularowych – optyk.

Równolegle przedstawiciele naszego Cechu biorą udział w niemal wszystkich przedsięwzięciach Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej będąc członkami wszystkich organów statutowych KRIO. Wymienić tu należy:

 • organizację kolejnych Kongresów KRIO,
 • wielokrotne kontakty z ministerstwem zdrowia i Sejmem RP, a nawet doradcą ds zdrowia Prezydenta RP w sprawie uregulowania prawnego zawodów optyka okularowego i optometrysty,
 • kontakty z ministerstwem finansów w sprawie uzyskania jednolitej w całym kraju wykładni przepisów podatkowych dotyczących VAT i potwierdzenia zasadności stosowania obniżonej stawki podatku VAT na okulary korekcyjne również w tych regionach, gdzie Izby Skarbowe odmiennie interpretowały przepisy ustawy o wyrobach medycznych oraz przepisy podatkowe – np. w Małopolsce,
 • współpracę z uczelniami wyższymi kształcącymi optyków i optometrystów, opiniowanie programów kształcenia, pomoc w wyposażaniu pracowni dla studentów,
 • udział w komisji egzaminacyjnej KRIO i dwukrotne stworzenie banku pytań egzaminacyjnych na egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, z których korzystają komisje egzaminacyjne w całym kraju,
 • udział w ogólnopolskiej kampanii promocyjnej o dobrym widzeniu,

Wszystkie te działania były możliwe do zrealizowania dzięki zaangażowaniu, aktywnemu uczestnictwu i odczuwalnym wsparciu ze strony członków Śląskiego Cechu Optyków, których liczny udział we wszystkich przedsięwzięciach Cechu jak i KRIO chcielibyśmy tutaj wyraźnie podkreślić i serdecznie za nie podziękować.

Jubileusz 25 lecia Cechu stał się okazją do odznaczenia wyróżniających się członków Śląskiego Cechu Optyków odznaczeniami Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Dekoracji dokonali Prezes KRIO Jan Witkowski oraz Prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prof. Jan Klimek. Odznaczeni zostali:

 • Brązową Odznaką Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej „Za zasługi dla Optyki Polskiej” : Adam Greń, Łukasz Łazarowicz oraz Paweł Nawrot,
 • Honorową Odznaką Rzemiosła Śląskiego: Marcin Czarnecki, Sławomir Filak, oraz Czesław Nawrat,
 • Srebrną Odznaką Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej „ Za zasługi dla Optyki Polskiej” Waldemar Łazarowicz oraz Włodzimierz Łazarowicz,
 • Honorową Odznaką Rzemiosła Polskiego: Joanna Siewierska-Gryncewicz, Bogumiła Winter, Jolanta Witkowska, Sebastian Krawczyk oraz Łukasz Wajdzik,
 • Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego: Robert Tomalka,
 • Złotą Odznaką Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej „ Za zasługi dla Optyki Polskiej” Sławomir Strózik oraz Prezes Cechu Aleksander Filak.

Informacja własna SCO.